1. De Verkoper

Roadtrippers of the Sun – Bryan Blaes, Mechelbaan 672 A102, 2580 Putte, Belgium

Geregistreerde entiteit / Natuurlijk persoon

BTW: BE0738453179

Telefoon: +32 49 38 62 822  

Email: roadtrippersofthesun@outlook.com

2. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de producten die zich op de website bevinden op de dag waarop de klant de bestelling overmaakt. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

3. Bestelling

Bevoegdheid om een contract te sluiten

De klant verklaart de bevoegdheid te bezitten zich volgens de hierna omschreven voorwaarden te kunnen verbinden.

Aanvaarding van de voorwaarden door de klant.

De algemene voorwaarden kunnen rechtstreeks op de website gelezen worden.  Voordat de klant zijn bestelling bevestigt, dient hij het vakje “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aan te vinken. Hiermee aanvaardt de klant nadrukkelijk deze voorwaarden zonder enige beperking.

Kenmerken van de producten

Roadtrippers of the Sun doet zijn best om de producten op de website zo goed mogelijk te presenteren d.m.v. omschrijvingen en fotoโ€™s van die producten. Roadtrippers of the Sun kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in teksten en productomschrijvingen. De weergegeven kleuren van de producten op de fotoโ€™s kunnen minimaal afwijken van de werkelijkheid.

Besteldatum

De besteldatum is de datum waarop de bestelling effectief door de klant doorgegeven wordt. De bestelde producten blijven beschikbaar voor de klant op voorwaarde dat de effectieve betaling binnen de vierentwintig uur na de bestelling plaatsvindt.

Prijzen

De prijzen van de producten worden vermeld in euro. De btw is steeds inclusief. De verzendkosten inclusief binnen Europa. Buiten Europa geldt een meerprijs afhankelijk van welk land of regio. Deze prijs wordt mee verrekend in de totale prijs. De prijzen vermeld op de website kunnen op elk moment wijzigingen of correcties ondergaan. De prijzen kunnen ook veranderen n.a.v. promoties of speciale acties. Deze promoties of acties zijn geldig binnen de periode aangegeven op de website en zolang de voorraad strekt. De prijs die van toepassing is, is deze vermeld op de website op de datum waarop de bestelling van de klant doorgegeven wordt.

Verzendkosten

De verzendkosten binnen Europa zijn inbegrepen in de totale prijs. Buiten Europa geldt een extra tarief afhankelijk van het land of de regio. Dit bedrag wordt mee verrekend met de totale prijs. 

Bestelprocedure

De klant plaatst zijn bestelling via de webshop. De klant waarborgt de juistheid en echtheid van de informatie die het mogelijk maakt de bestelling op te slaan. Deze informatie dient te bevatten:

* alle persoonlijke informatie die gewoonlijk gevraagd wordt bij een inschrijving en bestelling via het internet.

* de klant dient de bestelling van de producten en de gewenste aantallen te controleren alvorens de bestelling te bevestigen.

* de klant dient de gewenste leveringswijze en een juist leveringsadres aan te duiden en te controleren.

* de klant dient ook een betalingswijze te kiezen en te controleren.

Roadtrippers of the Sun is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door de klant tijdens de bestelprocedure. Foutief doorgegeven informatie is de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.

Beschikbaarheid van de producten

Bij elk product op de website staat de voorradigheid vermeld. Klanten kunnen enkel producten bestellen die in voorraad zijn. Bij producten die niet in voorraad zijn, kan de klant zich laten berichten wanneer dat wel weer het geval is. Mocht Roadtrippers of the Sun een product wegens onvoorziene omstandigheden toch niet meer op voorraad hebben, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.

Bevestiging van de bestelling

Om te bevestigen dat de bestelling genoteerd is, wordt er automatisch een e-mail aan de klant gestuurd, onder voorbehoud van een correct e-mailadres op het inschrijvingsformulier. Deze mail wordt ter informatie en ter toekomstige referentie verstuurd. De klant dient deze bij te houden.

4. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht zijn bestelling zonder opgave van motief en zonder betaling van boete te annuleren en terug te zenden binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De klant dient de herroeping binnen die termijn te melden aan Roadtrippers of the Sun door een e-mail te sturen naar roadtrippersofthesun@outlook.com  De producten moeten in originele staat, in originele verpakking en op eigen kosten en risico van de klant teruggestuurd worden naar: Bryan Blaes, Mechelbaan 672 A102, 2580 Putte, Belgium. Roadtrippers of the Sun verbindt er zich toe de som van aankoop van het product terug te betalen aan de klant binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde product. Roadtrippers of the Sun heeft het recht om teruggezonden producten die gebruikt of beschadigd zijn, niet terug te betalen aan de klant.

5. De betaling

Betalingsmiddelen

De klant regelt zijn betaling op de website via VISA, MasterCard, American Express, Apple Pay, Bancontact of IDeal. De klant waarborgt aan Roadtrippers of the Sun dat hij over de nodige toelatingen beschikt om zijn gekozen betalingsmogelijkheid te gebruiken. Roadtrippers of the Sun stelt alle mogelijke middelen in het werk om de veiligheid en confidentialiteit te garanderen van de online verstrekte gegevens van de betaling. De transactie voltrekt zich via een gespecialiseerd organisme dat als enige zal beschikken over de bankgegevens welke werden doorgegeven op de website op het moment van betalen.

6. De levering

Verzending

Het gereedmaken van een bestelling houdt in: de behandeling van de bestelling, het gereedmaken van de producten, de verpakking, de facturatie en de eigenlijke verzending van de producten. Roadtrippers of the Sun werkt voor de verzending samen met Bpost. De klant ontvangt de bestelling in principe binnen de veertien werkdagen na ontvangst van zijn betaling. Zaterdagen, zondagen of feestdagen zijn dus niet inbegrepen in de verzendingstermijn. De vermelde leveringstermijn is niet bindend en wordt enkel als indicatie gegeven. Tenzij met de klant anders is overeengekomen zal Roadtrippers of the Sun de bestelling uitvoeren binnen de wettelijke termijn van maximaal dertig dagen vanaf de dag volgend op de bestelling. Indien wegens onvoorziene omstandigheden niet alle producten beschikbaar zijn, heeft Roadtrippers of the Sun het recht om een gedeeltelijke levering te verrichten.

Er wordt op het moment van de verzending van de producten automatisch een e-mail aan de klant gestuurd onder voorbehoud van een correct geschreven e-mailadres op het inschrijvingsformulier.

Leveringsadres

De levering van de pakketten kan wereldwijd plaatsvinden. De klant kan kiezen tussen levering op zijn eigen adres of levering op een ander adres. Het leveradres (dat kan afwijken van het factuuradres) dient juist te zijn en alle gegevens te bevatten om een correcte levering mogelijk te maken. Foutief doorgegeven informatie is de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.

Verpakking

De producten zijn verpakt om hen een optimale bescherming tijdens de levering te verzekeren. Er wordt aan de klant gevraagd hetzelfde te doen bij het terugzenden van een product.

Het volgen van de bestelling

De klant kan op elk moment de status van zijn bestelling volgen op de website van Bpost. Roadtrippers of the Sun kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien Bpost geen of onjuiste informatie verschaft.

Problemen bij de levering

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant.  Bij niet-levering dient de klant het verlies te melden aan Roadtrippers of the Sun binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van het verzendingsbericht.

Als de klant een levering ontvangt waarvan de inhoud beschadigd is, dient hij hiervan een foto te nemen en de schade per mail te melden aan Roadtrippers of the Sun binnen de 24u na ontvangst van de levering. Roadtrippers of the Sun doet dan het nodige om het product te vervangen. Voor problemen bij levering kan de klant Roadtrippers of the Sun contacteren per e-mail  roadtrippersofthesun@outlook.com

Aanvaarding van de levering

Zonder enig bericht van de klant binnen de veertien kalenderdagen volgend op de dag van de levering wordt de bestelling geacht aanvaard te zijn door de klant. Bij gebrek aan de nodige berichtgeving kan Roadtrippers of the Sun niet aansprakelijk worden gesteld voor vervanging van beschadigde producten of terugname van producten in het kader van het herroepingsrecht.

7. Persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van de klant is Roadtrippers of the Sun – Bryan Blaes, Mechelbaan 672 A102, 2580 Putte, Belgium. Met ondernemingsnummer BE0738453179.

8. Disclaimer

Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op de inhoud, beeld en de vormgeving berust bij Roadtrippers of the Sun. Niets uit deze website – webshop mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bryan Blaes.

Aansprakelijkheid

Op deze website โ€“ webshop publiceert Roadtrippers of the Sun nformatie over de producten en diensten. Aan de juistheid van deze informatie wordt de uiterste zorg besteed. Bij mogelijke onjuistheden kan Roadtrippers of the Sun niet aansprakelijk gesteld worden. Roadtrippers of the Sun sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook die het gevolg is of verband houdt met het gebruik van deze site. 

Links

De bezoeker van deze website mag op zijn eigen website een link aanbrengen naar de website en webshop van Roadtrippers of the Sun.  Het URL-adres van de website – webshop van Roadtrippers of the Sun moet duidelijk zichtbaar zijn. Roadtrippers of the Sun is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud of de privacy verklaring en naleving van de aan www.roadtrippersofthesun.com gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Alle hyperlinks naar de website die gebruik maken van technieken van het type framing, deep-linking, of in-linelinking zijn strikt verboden.

9. Toepasselijk recht

De algemene voorwaarden en de relatie tussen www.roadtrippersofthesun.com en de klanten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via de website zolang de internetshop www.roadtrippersofthesun.com/webshop online is. Deze voorwaarden kunnen op elk moment door Roadtrippers of the Sun gewijzigd worden.